Havadan Haritalama

Havadan Haritalama

Fotogrametrik Halihazir Harita 

Birçok mühendislik çalışmalarına altlık oluşturan halihazır haritalar, istenilen hassasiyet doğrultusunda farklı yöntemlerle üretilmektedir. Günümüzde fotogrametrik yöntemin gelişmesiyle hız, maliyet ve hassasiyet açısından önemli bir avantaj sağlanmıştır.Üretilecek 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik ve sayısal renkli ortofoto haritalar, en son güncellenmiş TUTGA'ya bağlı, GRSSO elipsoidi, ITRF96 Datumu, Transversal Mercator (TM) izdüşümünde üç derecelik dilim esası, referans yüzeyi 2005.0 Epok'u ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999' a dayalı Helmertortometrik yükseklikleri (H)' ne dayalı harita üretimi ile ilgili ulusal teknik standartlara uygun olmaladır. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Fotogrametrik Halihazır Harita üretiminde uçuş planlamasından önce ölçüm yapılacak arazide mümkün mertebe homojen bir şekilde yerleştirilmiş Yer Kontrol Noktaları tesis edilir. Uçuş planlaması yapılarak İHA ile Fotogrametrik veriler toplanır. İHA platformlarından %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Elde edilen veriler ilk olarak kalite kontrol aşamasından geçirilirken hava fotoğraflarının ve dönüklüklerinin standart sapmaları ve Yer Kontrol Noktaları’ nın koordinat ve standart sapmaları hata sınırı içindeyse, veriler işlenir. Üretilecek Ortofoto için gerekli olan Sayısal Yüzey Modeli ve 3 Boyutlu Nokta Bulutu üretimide yapılarak işlemler yapılır. İHA ile üretilen true ortofoto harita üzerinde stereo kıymetlendirme yapılarak Fotogrametrik Halihazır Harita üretilir. Nersis Mühendislik olarak, İHA ile uçuş ve veri işleme adımları uzman personelimiz tarafından kontrol edilerek, Fotogrametrik Halihazır Harita üretilmektedir.

İHA ile Mapeg Harita Standartına uygun Harita Üretimi
Bu standartlar kapsamında üretilecek her türlü koordinat, büyük ölçekli sayısal harita ve sayısal ortofoto haritalar, en son güncellenmiş TUTGA’ya bağlı, GRS80 Elipsoidi, ITRF96 Datumu, TransversalMercator (TM) izdüşümünde, 2005 Referans Epoğu ve üç derecelik dilim esasına göre belirlenir. Sayısal Fotogrametrik Harita ve Ortofoto Harita üretecek gerçek veya tüzel kişilerin Mapeg standartlarında geçen şartları sağlaması gerekmektedir. Sayısal Fotogrametrik Harita, RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı  en az 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. RTK / PPK özelliği bulunmayan cihazlar ile proje sahasında haritası yapılacak alanı kapsayan en az 4 adet, noktalar arası mesafe en fazla 250 m. olacak şekilde homojen dağılımda YKN tesis edilerek harita üretimi yapılır.Yer Kontrol Noktaları Mapeg Harita Standartları kapsamında belirlenen hava işaretleri kriterlerine uygun olacaktır.Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır. İnsansız Hava Aracı ile yapılan ölçümler sonucunda Sayısal Ortofoto Görüntüler, Dijital Arazi Modeli, Dijital Yüzey Modeli, Dengeleme Raporları, Eş Yükseklik Eğrileri gibi Mapeg Harita Standartlarına göre üretilen sonuç ürünler istenilen dosya uzantılarına göre teslim edilir.
İHA ile Mapeg Harita Standartına uygun Harita üretimi için bize ulaşın

Ortofoto True Ortofoto

Gelişen teknoloji ile birlikte ortofotolar harita sektöründe vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Fotogrametrik yöntemle elde edilen hava fotoğraflarının optik, eğiklik ve yükseklik hatalarının giderilerek işlenmesi ile oluşan ve 3 boyutlu koordinat (x, y, z) bilgisini içeren fotoğraf haritalara true ortofoto harita denir. Normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların giderilmesiyle, DSM (Sayısal Yüzey Modeli) kullanılarak elde edilen ortogonalortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir.  Hazırlanan bu haritalar üzerinden ölçü alınabilir ve çizim yapılabilir.      İHA (İnsansız Hava Aracı) ile çekilen hava fotoğraflarından, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek konum doğruluğuna sahip ortofoto haritalar üretilebilmektedir. Özellikle RTK özelliği bulunan GPS’ e sahip İHA’ lardan çekilen hava fotoğraflarından oluşturulan ortofoto haritalarda konum doğruluğu bölgeye bağlı olarak ±2 cm kadar ulaşabilmektedir. Ortaya çıkarılan tüm veriler kalite kontrol aşamasından geçirilerek servis edilmektedir. Üretimi gerçekleştirilen ortofoto görüntüler, özellikle sayısal kadastro çalışmaları ile diğer kurumların mühendislik projelerinin yapım süreçlerinde, kalite-bütünlük kontrollerinde ve yasal boyutuna altlık oluşturmada kullanılabilecek özelliktedir.

Firmamız elinde bulunan farklı özellikteki İHA’ lar ile projeleriniz için gerekli altlık olan ortofoto haritaları hızlı, etkin bir şekilde üretebilmektedir. Klasik ölçüm yöntemleri ile çok uzun zaman alacak altlık harita ihtiyacınızı çok kısa sürede karşılayabiliriz.

İHA ile Normal Ortofoto üretimi ve İHA ile True Ortofoto üretimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Sayısal Yüzey Modelleri

Günümüzde birçok mühendislik projesinin temsilinde kullanılan sayısal yüzey modelleri,  arazi üzerindeki doğal ve yapay figürlerin tamamımı temsil eder. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Sayısal Yüzey Modeli üretimi için  %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Bu aşamadan sonra yeryüzünü olduğu gibi temsil eden Sayısal Yüzey Modeli (SYM) üretilir. Yükseklik verisi karayolu çalışmalarında, Telekomünikasyon, Şehir Planlama, Havacılık,Güneş Enerjisi Santrali (GES)projelerinde, Rüzgar Enerji Santrali (RES)projelerinde, baraj ve inşaat çalışmalarında çok önemli yer tutmaktadır. Bu veri üzerinden firmamız tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yapılan eğim, bakı ve güneşleme açısı analizleri ile bu tür projelerin karar süreçlerine katkı sağlayabiliriz. Ayrıcatrue ortofoto harita ile elde edilen sayısal yükseklik modeli birleştirilerek, 3 boyutlu kent modelive tarihi eserlerin 3 boyutlu modellenmesi yapılabilmektedir.

İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Sayısal Yüzey Modeli üretimi için temel işlem adımları:

1) Veri Toplama: Yer kontrol noktalarının işaretlenmesi ve ölçümü, Uçuş Planlaması, Görüntü Alımı
2) Veri İşleme: Görüntü Eşleme, Nokta Bulutu Üretimi, Georeferanslandırma, 
3) Veri Görselleştirme ve Sonuç Ürün: Yüzey Görselleştirme, Analiz ve DSM
olarak sıralanır.

Günümüzde Sayısal Yüzey Modeli (Dijital Surface Model) üretimi için kullanılan yazılımların başında Pix4D, Agisoft gibi yazılımlar gelmektedir.

Fotogrametrik yöntem kullanarak İHA ile Sayısal Yüzey Modeli ( DSM ) üretimi hizmetlerimiz için bize ulaşın.

Şeritvari Haritalama:
Elektrik İletim Hattı Haritalandırılması

Elektrik iletim hattı, elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Yapılacak enerji nakil hattı projelerine altlık oluşturması için, proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçülüp modellendiği haritalardır. RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı  en az 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. RTK / PPK özelliği bulunmayan cihazlar ile proje sahasında haritası yapılacak alanı kapsayan en az 4 adet, noktalar arası mesafe en fazla 250 m. olacak şekilde homojen dağılımda YKN tesis edilerek harita üretimi yapılır. Şeritvari Haritalama yapılırken güzergah hattının sağına ve soluna düzenli bir şekilde yer kontrol noktası işaretlenir. Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır.  Firmamızdaki uzman kadromuzla İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen 3 boyutlu nokta bulutu verisini işleyerek çalışma alanının modellemesini sizlere sunuyoruz.    
İHA ile Elektrik İletim Hattı Haritalandırılması hizmeti almak için bize ulaşın.

•    Kablo ve Boru Hattı Haritalandırılması 

Bölgede yapılacak projelere altlık oluşturarak, projenin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi adına büyük önem arz etmektedir. Yer altı ve yer üstü altyapı şebekelerinin tespiti ve haritalandırılması firmamız tarafından uzman personelimiz ve üstün kalite teknolojik cihazlarımızla yapılmaktadır.
Kablo ve Boru Hattı Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın. 

•    Karayollarının Haritalandırılması
Yol haritalandırılması bölge üzerinde yapılacak projelere altlık oluşturarak, çalışmaların projeye uygun bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik ölçümler yapılarak Karayolu Haritası oluşturulmaktadır.  Bu kapsamda Karayolu Haritalarının Fotogrametrik Yöntemle oluşturulması, RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı  en az 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. RTK / PPK özelliği bulunmayan cihazlar ile proje sahasında haritası yapılacak alanı kapsayan en az 4 adet, noktalar arası mesafe en fazla 250 m. olacak şekilde homojen dağılımda YKN tesis edilerek harita üretimi yapılır. Şeritvari Haritalama yapılırken güzergah hattının sağına ve soluna düzenli bir şekilde yer kontrol noktası işaretlenir. Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır.  
Sonuç ürünlerin işlenmesi sonucunda projenin işleyişini sağlayacak Karayolu Haritası üretilir. İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Yöntem kullanılarak Karayollarının Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın. 

Demiryollarının Haritalandırılması

Demiryolu haritalandırılması bölge üzerinde yapılacak projelere altlık oluşturarak, çalışmaların projeye uygun bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik ölçümler yapılarak Demiryolu Haritası oluşturulmaktadır.  Bu kapsamda Demiryolu Haritalarının Fotogrametrik Yöntemle oluşturulması, RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı  en az 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. RTK / PPK özelliği bulunmayan cihazlar ile proje sahasında haritası yapılacak alanı kapsayan en az 4 adet, noktalar arası mesafe en fazla 250 m. olacak şekilde homojen dağılımda YKN tesis edilerek harita üretimi yapılır. Şeritvari Haritalama yapılırken güzergah hattının sağına ve soluna düzenli bir şekilde yer kontrol noktası işaretlenir. Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır.  
Sonuç ürünlerin işlenmesi sonucunda projenin işleyişini sağlayacak Demiryolu Haritası üretilir. İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Yöntem kullanılarak Demiryollarının Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın. 

Akarsuların Haritalandırılması

Akarsuların Haritalandırılması çalışmaları akarsu yataklarının tespit edilmesi, bölge üzerinde yapılacak projelere altlık oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda Akarsu Haritalarının Fotogrametrik Yöntemle oluşturulması, RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı  en az 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. RTK / PPK özelliği bulunmayan cihazlar ile proje sahasında haritası yapılacak alanı kapsayan en az 4 adet, noktalar arası mesafe en fazla 250 m. olacak şekilde homojen dağılımda YKN tesis edilerek harita üretimi yapılır. Şeritvari Haritalama yapılırken güzergah hattının sağına ve soluna düzenli bir şekilde yer kontrol noktası işaretlenir. Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır.  
Sonuç ürünlerin işlenmesi sonucunda projenin işleyişini sağlayacak Akarsu Haritası üretilir. İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Yöntem kullanılarak Akarsuların Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın. 

Havadan Haritalama Güneş Enerji Santrali (GES) Haritalandırılması
Günümüzde Türkiye ve Dünya üzerinde enerji tüketimine bağlı olarak, yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar göz önünde bulundurularak, enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hızlıca artmaktadır. Türkiye konumu nedeniyle güneş enerji sistemlerinden yüksek seviyede verim alabilme potansiyeline sahiptir. Güneş Enerji Santrali (GES) sistemlerinin kurulmasında, güneş potansiyelinin belirlenmesi, arazi eğiminin tespiti, güneşlenme açısının topoğrafya ile ilişkisi, çevredeki yüksekliklerin gölgeleme analizlerinin yapılması, heyelan, kayalık, sulak alan gibi bölge analizlerinin yapılması projelendirme aşamasında önem arz etmektedir. GES Sahası planlanması ve enerji tahminleri için 3 boyutlu modelleme çalışması yapmak önemlidir. Nersis Mühendislik olarak Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgilendiğiniz alanın enerji verimliliği ve GES sahasından Ana Elektrik İletim Hattına olan güzergâhın İHA (İnsansız Hava Aracı) ile haritalandırılması için harita firmalarına destek olmaktayız.
İHA ile Güneş Enerji Santrali (GES) Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Baraj Havzalarının Haritalandırılması

Baraj havzalarının haritalandırılması, barajın derinliği, dip yapısı, akıntı yönü ve şiddeti gibi bilgilerin oluşturulması yanında, baraj gölü üzerinde yapılabilecek seyahatlerde güvenilirliği sağlamak adına önem arz etmektedir. Feribot seyahatleri için detaylı ölçümler yapılarak harita üzerinde  güvenli güzergahlar oluşturabilir. İnsansız Hava Aracı sayesinde barajlarda yersel olarak olarak ulaşılması zor alanların haritalandırılması ve analizinin yapılması kolaylaşmıştır. Nersis Mühendislik olarak haritalandırma yapılırken Havza Sınırlarının Belirlenmesi, Havzanın Karakterizasyonu, Drenaj Alanlarının Sınırlandırılması gibi konular ele alınarak İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Baraj Havzalarının Haritalandırılmasını uzman personelimiz ile birlikte yapmaktayız. 

Baraj Havzalarının Haritalandırılması hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
Afet ve Acil Durum Haritası

Bütünleşik Afet ve Acil Durum Risk Haritaları, daha önce meydana gelmiş heyelan, kaya düşmesi olayları ve olması muhtemel araziler tespit edilerek,  illerin afet tehlikelerinin belirlenmesi, afet risklerinin hesaplanması, afet müdahale planlarına esas olacak bilgilerin hazırlanması ve bölgesel ve çevre düzeni planlamalarında karar verici mekanizmaya gerekli olabilecek doğru, hızlı, güvenilir ve güncel sonuçların aktarılması açısından oluşturulmaktadır.  Ayrıca olası bir afet sonucu risk taşıyan yerlerin izlenmesinde, tehlikeli madde sızıntısı takip edilmesinde yarar sağlamaktadır. Nersis Mühendislik olarak, İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapılan ölçümler sonucunda oluşturulan model üzerinde istenilen afet ve acil durum haritasına göre hizmet vermekteyiz.
      İHA ile Afet ve Acil Durum Haritası üretimi hizmeti almak için bize ulaşın.


Kentsel Dönüşüm Alanlarının Haritalandırılması
Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi, günün değişen koşullarına daha iyi cevap verebilecek konuma getirilmesi gibi fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden kapsamlı bir şekilde yapılan eylemlerin bütünüdür. Kentsel dönüşüm afet riski, altyapı eksikliği, sosyal donatı eksikliği, tarihi ve kültürel dokunun korunması  gibi başlıca nedenlerden dolayı uygulanır. Uygulama sırasında ihtiyaç duyalan, riskli alan ve rezerv alanların koordinatlandırılmış sınırlandırma haritasını, alanın ortofoto haritasını,  uzman personelimiz tarafından İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapılan uçuşlar sonrası elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu elde etmekteyiz.
İHA ile Kentsel Dönüşüm Alanlarının Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Kıyı Bölgelerinin Haritalandırılması
Kıyı çizgisinin haritalanması, kıyı çizgisindeki değişimlerin izlenmesi, kara ve deniz alanlarının belirlenmesi turizm adına yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmek, kıyı kaynakları yönetimi, kıyı çevresinin korunması, sürdürülebilir kıyı gelişimi ve planlaması açısından önem arz etmektedir. Kıyı kenar çizgilerin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntem yüksek çözünürlükte görüntü elde edilebilmesinden dolayı Fotogrametridir. Firmamız İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Ortofoto Harita üretimi yaparak kıyı bölgelerin haritalandırılmasını sağlamaktadır. Drone ile yapılan ölçümler sonucunda klasik yöntemlerin erişemeyeceği yerlerin bilgisine erişilebilir. Günümüzde yüksek çözünürlükte uydu görüntülerinin kullanılabilir olması ile uzaktan algılama teknikleri ile de kıyı bölgelerin haritalandırılması yapılmaktadır. Aynı zamanda İnsansız Hava Aracı ile yapılan ölçümler yersel yöntemlere göre daha kapsamlı, düşük maliyetli ve hassas veri içerir.
İHA ile Kıyı Bölgelerin Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.


Batimetrik Haritalama
Deniz tabanı haritalandırmasında, yapılan ölçümlerle birlikte batimetrik verilerin hassas bir şekilde değerlendirilmesi sonucu derinlik bilgisi,deniz tabanının yapısı, proje ihtiyacına göre deniz suyunu fiziksel özelliklerinin çıkarılması çalışmaları yapılır. Batimetrik Haritalar Liman ve Marina Çalışmaları, Baraj ve Hidroelektrik Santralleri, Su Seviyesi Modellemesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Nersis Mühendislik olarak kıyı ve denizde gerçekleştirilecek projelerde hassasiyet açısından RTK / GPS yöntemi kullanarak uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.
Sualtı Batimetrik Haritalama hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Maden Arazilerinin Haritalandırılması
İHA teknolojisinin hızla ilerlediği günümüzde, madencilik faaliyetlerinde İHA teknolojisinin kullanıldığı uygulamalar hızla artmaktadır. Maden aranması, üretime yönelik çalışmaların yapılması, ruhsat sahası içindeki stoklama ve depolama işlemleri, maden sahası ve çevresindeki yapılacak tüm tesislerin altlık çalışmalarında maden haritaları önem arz etmektedir. İnsansız Hava Aracı kullanılarak yapılan ortofoto haritalar ve üretilen nokta bulutu ile 3 boyutlu modelleme çalışmaları yapılarak birçok maden uygulamalarına çözüm sağlanmaktadır.  Yapılacak detay ölçümlerinde İnsansız Hava Araçları kullanılarak Sayısal Fotogrametrik Haritalar yüksek hassasiyetlerde üretilmektedir.  MAPEG’ in belirlemiş olduğu standartlar kapsamında üretilecek her türlü koordinat, büyük ölçekli sayısal harita ve sayısal ortofoto haritalar, en son güncellenmiş TUTGA’ ya bağlı, GRS80 Elipsoidi, ITRF96 Datumu, Transversal Mercator (TM) izdüşümünde, 2005 Referans Epoğu ve  üç derecelik dilim esasına göre belirlenir. Sayısal Fotogrametrik Harita / Ortofoto Harita üretilirken yapılan uçuşlar SHGM Uçuş Talimatlarına uygun bir şekilde yapılır.  Harita yapımı için mevcut araziyi kapsayan ölçüm şekline göre belirli aralıklarla  YKN ( Yer Kontrol Noktası ) tesis edilmektedir. YKN Ağı ve Hava İşaretleri uçulacak hava yüksekliğinden görülebilecek büyüklükte olmalıdır. Boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde olup, Yer Örnekleme Aralığı da en az ( YÖA / GSD) 5-7 cm olacak şekilde haritalama yapılmaktadır. Ülkemizdeki Maden Sahalarında yapılacak birçok uygulamada İnsansız Hava Aracı kullanarak Haritalama ve Modelleme ölçümleri sayesinde sizlere ekonomik olarak fayda sağlayarak, hızlı ve doğru bir şekilde veri teslim etmekteyiz.  
Nersis Mühendislik olarak uzman mühendis kadromuz ile birlikte Maden Arazilerinin Haritalanması uygulamaları hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Tarım Arazilerinin Haritalandırılması
Günümüz dünya nüfusunun giderek arttığı ancak verimli toprak miktarının azaldığı, tarım yapan birçok insanın azalan verime bağlı olarak maliyet açısından gelirlerin giderleri karşılamadığı gerçeği gün yüzüne çıkmaktadır. Tüm bu konular dikkate alındığında, toprak materyalinin planlı, rasyonel ve verimli olarak kullanılmasının nasıl gerçekleşeceği konusu önem kazanmaktadır. Toprağın verimli bir şekilde kullanılması, sanayileşme ve kentleşmenin yanı sıra ülke olarak ekonomik büyümeye etki etmektedir. Drone teknolojisi kullanılarak tarımda verimin artırılması sağlanarak, ekonomik büyüme ve beraberinde doğanın tahribine ve kirlenmesine engel olunması ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir ortam bırakılması sağlanacaktır. 
Günümüzde Drone’ lar Tarım sektöründe birçok konuda bizlere çözüm sağlamaktadır. İnsansız Hava Araçları ile birlikte Tarımsal bitkilerin hasat zamanının tespit işlemi NDVI Haritalama ile tespit edilmektedir. NDVI Haritalama İnsansız Hava Aracı görüntüleri ve Uydu görüntüleri kullanılarak bitki canlı haritası oluşturulur. Gelişen Drone teknolojileri ile birlikte elde edilen görüntülerin aynı gün içinde doğru ve kullanışlı verilere dönüştürülmesiyle tarım sektörüne devrim niteliğinde bir boyut kazandırmıştır.
İnsansız Hava Araçları ile yapılan Multispektral Görüntüleme işlemleri sayesinde ışık tayfını farklı bantlarda ölçümlerinin oluşturulmasıyla bizlere anlamlı gelecek görüntüler elde edilebilmektedir. Örneklendirecek olursak arılar özelleşmiş gözleri sayesinde çiçekleri ve bitkileri farklı şekillerde ve renklerde görürler. Multispektral görüntüleme insanların görsel olarak anlamlandıramadığı görüntüyü bizlere sınıflandırılmış bir şekilde vererek elde edilen verileri işlememize yardımcı olur. Bu çalışmalarda  Yeşil, Kırmızı, Kırmızı Sonu, Kızılötesi Yakını dalga boylarında ölçüm yaparak elde edilen görüntüler ile bitkilerin sağlık durumunu görmenizi ve gübre dağıtımı ve ilaçlama ile ilgili kararlar almanızı sağlar.
Nersis Mühendislik olarak Tarım Arazilerini güncel teknolojiler kullanarak, verimliliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla haritalandırılması hizmetlerini vermekteyiz.  

Orman Arazilerinin Haritalandırılması
Günümüzde orman arazileri ülke olarak oldukça fazla bir alanı kapsamaktadır. Orman arazi haritalandırılmasının birçok amaca yönelik hizmet kalemleri vardır. İnsansız Hava Aracı ile yapılan ölçümler sonucu orman arazilerinin genel durumu, verimli alanı, ağaç türleri, orman ekosistemine ait bilgilerin toplanması, orman arazilerinde sürdürülen ve sürdürülecek sosyal, biyolojik ve ekonomik faaliyetlere altlık oluşturulması gibi uygulamalara çözüm üretilmektedir. Orman arazileri ile ilgili yapılacak çalışmalara bağlı olarak istenilen hassasiyete göre İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Yöntem ve Yersel / Hava Lidar kullanılarak sonuç ürün üretilir. Bölgedeki mevcut durumu belirlemek ve değişimleri gözlemleyerek iklimi, biyoçeşitliliği, sosyokültürel, ekonomik ve daha birçok hayati konu hakkında yapılacak analizler için orman arazilerinin haritalandırılması önem arz etmektedir. Yıllık ve aylık olarak yapılan orman arazi bitki örtüsü sınıflandırma çalışmalarında Drone ile elde edilen Orman Arazi Haritaları, Uydu Görüntüleri kullanılmaktadır. Ağaç Rölevesi uygulamalarında arazi üstünde tespit ve inceleme süreçleri uzman mühendis kadromuzla yönetilir. İHA kullanılarak hassas bir şekilde yoğun nokta bulutu teknolojisi tekniği olan Lazer Tarama Teknolojisi LİDAR ile ağaçların X,Y,Z konumlarını, ağaç tepe çapı, ağaç yaşı ve diğer tüm bilgiler ağaç envanterine hızlı ve doğru bir şekilde geçirilir. 
Nersis Mühendislik olarak Drone ile Orman Arazilerinin Haritalandırılması işlemlerini birçok uygulamaya altlık oluşturacak şekilde hızlı, doğru ve ekonomik bir şekilde yaparak sizlere teslim etmekteyiz. 
 

KURUMSAL

Hakkımızda

Misyonumuz

Vizyonumuz